Category Archives: Servië

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse  María Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljević en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Een onafhankelijke rechterlijke macht in een land kan alleen bestaan bij de gratie van individuele rechters die de durf en persoonlijke moed hebben om ook in zware tijden een rechte rug te houden en de ruimte te bevechten om in onpartijdigheid recht te doen zonder aanzien des persoons. En dat is voor deze rechters dan geen holle frase maar een dagelijks richtsnoer. Dit zijn mensen die op de momenten dat het erop aankomt, daadwerkelijk bereid zijn om de consequenties te aanvaarden die horen bij een integere invulling van het rechtersambt.

Artikel in Ars Aequi door Tamara Trotman. (PDF) / ArsAequi.nl

Servië: EU-toetreding en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht

Op 21 januari 2014 vond de eerste intergouvernementele conferentie plaats in het kader van de toetredingsonderhandelingen tussen Servië en de EU. Het streven is dat Servië in 2020 tot de EU kan toetreden. Een van de belangrijke voorwaarden voor het Servische lidmaatschap is een volledig onafhankelijke positie van de rechterlijke macht. Er lijkt echter nog een lange weg te gaan.
In het onlangs uitgebrachte buitengewoon kritische rapport van de Servische Anti-corruption council over de hervormingen in de rechterlijke macht valt de volgende conclusie te lezen:

The situation regarding the independence of the judiciary has not improved during the past two years. On the contrary, the situation has deteriorated, as greater interference by the executive power with the work of judicial institutions has been observed.

  • Klik hier voor het volledige rapport: Anti-corruption Council, Report on Judicial reform d.d. 17 april 2014: antikorupcija-savet.gov.rs
  • En klik hier voor de brief van de Servische rechtersvereniging aan de High Judicial Council met het klemmende verzoek om daadwerkelijk op te treden tegen de toenemende druk die vanuit de politiek op individuele rechters wordt uitgeoefend in lopende zaken: sudije.rs

Nieuwsflits 2014-01: RR aanwezig bij Medel

Nieuwsflits 2104-01 is verschenen (pdf)

RR aanwezig bij Medel

Op 13-16 februari vond in Braga (Portugal) de Medelconferentie plaats. Medel staat voor Magistrats européens pour la démocratie et la liberté [www]. Rechters voor Rechters heeft daar de status van observer. Esther de Rooij heeft Rechters voor Rechters vertegenwoordigd.

Gesproken is o.a over de situatie in Turkije. Onze Turkse collega’s zijn verontrust, boos en zeer geëmotioneerd over wat er gaande is in Turkije. Na het gestarte onderzoek in december 2013 naar corruptie bij de regering van Erdogan is de situatie voor onze collega’s in snel tempo ernstig geworden. Zij zijn met stomheid geslagen dat zich deze ontwikkeling kon voordoen. Vele politiemannen, officieren en rechters zijn verplaatst omdat deze de regering onwelgevallige beslissingen hadden genomen. Zoals onze Turkse collega opende conferentie zei: het is “in, in, incredible” wat hier gebeurt. Continue reading Nieuwsflits 2014-01: RR aanwezig bij Medel

Goed nieuws: Ontslag teruggedraaid van Dragana Boljevic, voorzitter Servische rechtersvereniging

Dragana Boljevic, voorzitter Servische rechtersvereniging

Sinds begin 2010 volgt Rechters voor Rechters de ontwikkelingen met betrekking tot het grootschalige ontslag van Servische rechters per 31 december 2009 op de voet. We hebben verschillende malen werkbezoeken gebracht aan Servië en contact onderhouden met de Servische rechtersvereniging (JAS) en (inter)nationaal aandacht gevraagd voor hun situatie.

Graag delen we daarom met u dit onlangs ontvangen goede nieuws uit Servië:

Het ontslag van rechter Dragana Boljevic, de voorzitter van de Servische rechtersvereniging JAS Continue reading Goed nieuws: Ontslag teruggedraaid van Dragana Boljevic, voorzitter Servische rechtersvereniging

Rechters voor Rechters ontvangt award Servische rechtersorganisatie

JAS award 2012

Tijdens de viering van de 15e verjaardag van de Judges Association of Serbia (JAS) op 29 juni 2012 in Belgrado werd een aantal awards uitgereikt aan personen of instellingen die zich – naar het oordeel van deze vereniging – bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de Rule of Law in Servië en de ondersteuning van de JAS. Eén van die awards werd – in de vorm van een oorkonde – verstrekt aan Rechters voor Rechters. Een scan van de award kunt u hier (pdf) zien. Gerritjan van Oven heeft de oorkonde en een dankwoord in ontvangst genomen. Als blijk van waardering heeft hij een exemplaar van het boekje “Matters of Principle“, uitgegeven door RR, gegeven aan de voorzitter van de JAS, Dragana Boljevic.

Kamerdebat over herbenoemingsprocedure Servië, toezeggingen Minister Rosenthal

Op donderdag 15 december jl. debatteerde de Tweede Kamer over de ratificatie van de stabilisatie en associatie-overeenkomst tussen de EU en Servië. Daarbij heeft Minister Rosenthal toegezegd dat hij de berichtgeving van de Europese Commissie over de lopende herbenoemingsprocedure met betrekking tot ontslagen rechters nauwlettend in de gaten zal houden en dat hij over de situatie contact op zal nemen met Rechters voor Rechters.

De associatie-overeenkomst regelt tal van samenwerkingsvormen onder meer gericht op de verbetering van de rechtsstaat en betreft dus iets anders dan de toelating van Servië tot de kandidaatlidstatus van de EU. Nederland heeft de ratificatie tegengehouden zolang Servië Mladic niet overleverde aan het ex-Joegoslavië tribunaal. Nu dat is gebeurd lijkt de weg vrij voor ratificatie. De Tweede Kamer zal daarmee vrijwel zeker Continue reading Kamerdebat over herbenoemingsprocedure Servië, toezeggingen Minister Rosenthal

Europarlementariër Cornelissen: “Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië”

Een vertrouwelijk intern evaluatierapport van een EU-delegatie, waar GroenLinks-europarlementariër Marije Cornelissen de hand op heeft gelegd, is zeer kritisch over de herbenoemingsprocedure van rechters in Servië. Dat blijkt uit een persbericht van GroenLinks van vandaag. Cornelissen is zeer kritisch over het contrast tussen het evaluatierapport en een rapport van de Europese Commissie van afgelopen oktober. Dat rapport suggereert dat de herbenoemingsprocedure naar wens verloopt. “Wij moeten ervan op aan kunnen dat de informatie Continue reading Europarlementariër Cornelissen: “Europese Commissie houdt cruciale informatie achter over justitie Servië”

Zittingen herzieningsprocedures Servische rechters, kritische RR en MEDEL sturen Barroso brief

In Servië zijn begin oktober zittingen gehouden in de herzieningsprocedures van een aantal van de zaken omtrent de 837 ontslagen rechters waarover wij eerder schreven. Tamara Trotman, vice-voorzitter van RR, is daarbij als waarnemer aanwezig geweest, samen met Antonio Cluny, vice-voorzitter van MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés). RR en MEDEL zijn zeer kritisch over de gang van zaken. Eerder was al duidelijk geworden dat de High Judicial Council (HJC) bij het vaststellen van de ‘guidelines’ Continue reading Zittingen herzieningsprocedures Servische rechters, kritische RR en MEDEL sturen Barroso brief

Landenupdate: Servië

– RR heeft zich de afgelopen periode intensief bezig gehouden met de situatie van de 837 ontslagen rechters in Servië waarover wij eerder berichtten. Eind dit jaar zal worden beslist over het kandidaat-lidmaatschap van Servië bij de EU. In het recent verschenen rapport van het Helsinki Committee for Human Rights in Serbia wordt de situatie van de rechterlijke macht ’the biggest obstacle on the road to the EU’ genoemd. Op 23 mei jl. zijn de criteria voor een herzieningsprocedure voor de ontslagprocedures vastgesteld door de High Judicial Council (HJC). De aanbevelingen van onder meer de Servische rechtersvereniging (JAS) zijn daarbij niet overgenomen. De JAS heeft afstand genomen van de regeling die de HJC heeft opgesteld. RR heeft een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer en een brief gestuurd aan voorzitter van de Europese Commissie Barroso met betrekking tot de situatie van de rechterlijke macht in Servië. –

Continue reading Landenupdate: Servië

RR stuurt Barosso brief over rechterlijke macht Servië

Op 10 augustus jl. heeft RR een brief aan Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, (met afschrift aan diverse ‘stakeholders’) gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Het plan bestaat om namens RR een waarnemer de hoorzitting bij de HJC te laten bijwonen van de (eveneens ontslagen) voorzitster van rechtersvereniging JAS. Aanvankelijk stond de hoorzitting op 1 september jl. gepland. Op het laatste moment moest de reis naar Belgrado worden geannuleerd, nu anderhalve dag van tevoren de hoorzitting voor onbepaalde termijn was verdaagd.

RR zal de ontwikkelingen de komende maanden nauwgezet blijven volgen.