ANBI

Inleiding
Rechters voor Rechters (RR) is een onafhankelijke Nederlandse stichting met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN 807034083. De Engelse naam van de stichting is Judges for Judges (J4J). De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is als volgt bereikbaar:

Stichting Rechters voor Rechters
Postbus 95959
2509 CZ Den Haag

Telefoon: +31(0)6 – 256 565 82 | +31(0)6 – 256 565 59
Email: info@rechtersvoorrechters.nl
Website: rechtersvoorrechters.nl | judges4judges.nl
Twitter: twitter.com/Judges4J

RR is in 1999 opgericht door Bert van Delden, oud-rechter en oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Sedertdien heeft RR een aantal keer actie ondernomen. In november 2009 is een nieuw bestuur gevormd onder voorzitterschap van Gerritjan van Oven. RR is vanaf dat moment in toenemende mate actief betrokken bij situaties van collega-rechters in een groeiend aantal landen en stelt misstanden daarbij aan de kaak. Tamara Trotman volgde in 2013 Gerritjan van Oven op als voorzitter.

Het doel van Rechters voor Rechters
RR zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening. Het kan hierbij met name gaan om (vermoedelijke) schending van de onafhankelijkheid van deze rechters in hun beroepsuitoefening en beperking van de vrijheid van meningsuiting van rechters. RR hanteert als uitgangspunten voor haar werk de Basic Principles on the Independence of the Judiciary van de Verenigde Naties en andere internationale codes met betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters.

Klik hier voor de statuten van RR.

Werkwijze van Rechters voor Rechters
De door RR verleende ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Wanneer de stichting erop wordt geattendeerd dat een rechter in problemen is of dreigt te komen, wordt direct of indirect contact met hem of haar opgenomen. Het gebeurt ook dat rechters zelf contact met de Stichting opnemen. De informatie die wij ontvangen wordt gecheckt. In overleg met de betrokken rechter wordt bezien welke actie van de Stichting kan bijdragen aan het verbeteren van zijn of haar situatie. In een aantal gevallen wordt de publiciteit gezocht, in andere gevallen wordt stille diplomatie bedreven. Waar mogelijk werkt RR samen met lokale rechtersorganisaties en andere relevante NGO’s. In sommige gevallen zal de Stichting contact opnemen met de autoriteiten in het betrokken land, met nationale of Europese parlementaire organen, of zal samenwerking worden gezocht met Nederlandse instanties of internationale organisaties. Ook worden proceswaarnemingsmissies georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van disciplinaire procedures tegen collega-rechters. Daarnaast neemt RR deel aan (de organisatie van) workshops, seminars en conferenties over de positie van bedreigde en belemmerde rechters. De stichting probeert in Nederland zoveel mogelijk geïnteresseerde rechters te betrekken bij haar werk. RR heeft een eigen website en twitteraccount. RR geeft bovendien geregeld nieuwsflitsen en nieuwsbrieven uit waar sympathisanten zich ook op kunnen inschrijven.

Financiële verantwoording

(Klik hier voor pdf met Financiële verantwoording)

Vermogenspositie (per 1 januari)

2022 € 33.450,53
2023 € 33.176,51
2024 € 31.644,63

 

Inkomsten en uitgaven per boekjaar

 

2024 (begroot)

 

Inkomsten € 10.000,00
Uitgaven € 10.000,00

 

2023 (gerealiseerd)

 

Inkomsten € 6.441
Uitgaven € 7.398
Directe doelgroep, actie-uitgaven € 6.415,43
Caravana Justitia Columbia € 500,00
Fototentoonstelling Justice € 4.173,73
Bijeenkomsten van o.a. MEDEL en paneldeelnames (reis en verblijf)

 

€ 1.741,70
Overig (postbus, website, verzekering, bankkosten, communicatie) € 982,57
Tekort (gefinancierd met eigen vermogen) € 957
Saldo (31 december 2023) € 31.644,63

 

2022 (gerealiseerd)

 

Inkomsten € 13.690,00
Reguliere inkomsten € 6.695,00
Inkomsten Actie Oekraïne € 6.995,00
Uitgaven € 13.040,58
Directe doelgroep, actie-uitgaven (o.a. proceswaarnemingen; Caravana Justitia Colombia) € 3.868,62
Uitgave Actie Oekraïne € 6.995,00
Overig (postbus, website, verzekering, bankkosten, communicatie en drukwerk) € 2.176,96
Overschot € 649,42
Saldo (31 december 2022) € 33.176,51

 

2021 (gerealiseerd)

 

Inkomsten € 10.510,00
Uitgaven € 6.289,47
Directe doelgroep, actie-uitgaven € 5.773,09
Overig (postbus, website, verzekering, bankkosten) € 516,38
Overschot € 4.220,53
Saldo (31 december 2021) € 33.450,53

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van RR verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding
Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van RR op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.Voor het overige worden de werkzaamheden van RR verricht door vrijwilligers, die onbezoldigd vele uren per jaar aan de verschillende stichtingsactiviteiten besteden.