Category Archives: Algemeen

Turkish judges in Strasbourg: an effective remedy?

On 5 and 6 December the conference Judicial independence under threat? – organized by the Council of Europe and the Konrad Adenauer Stiftung – took place in Strasbourg. Both Diego García-Sayán, the UN Special rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers and our board member Ybo Buruma were present at this conference. The question regarding when and under what conditions the European Court of Human Rights will provide an effective remedy for dismissed and detained Turkish judges inspired them both to write a column.

Continue reading Turkish judges in Strasbourg: an effective remedy?

Imprisoned judges and judicial independence

The mere number of imprisoned Turkish judges is so intimidating, that a very special gesture is necessary if judicial independence in Turkey is to be protected. Would it not be preferable to deal with the cases in Strasbourg even before all the domestic remedies have been exhausted? Judges for Judges board member Ybo Buruma has the impression that the European Court of Human Rights does not wish to follow this line of reasoning.

Continue reading Imprisoned judges and judicial independence

Marking the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

 

 

Marking the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Platform for an Independent Judiciary in Europe (of which Judges for Judges is a member) published a letter today, remembering the situation in Turkey and the violation of basic human rights in that country, mainly with regard to the right to a fair trial and an independent judiciary.

Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

On October 20th 2018, Judges for Judges spoke to Larysa Holnyk in Kiev. Larysa is a judge in Poltava, a Ukrainian provincial town. Currently all judges in Ukraine have to undergo a qualification-assessment. This is one of the steps in the fight against corruption which the country has committed itself to by signing the European Association Agreement. This assessment checks whether a judge meets the criteria of expertise and integrity. Larysa’s assessment coincides with the transition from her temporary appointment (5 years) into a life-long appointment. Normally this a mere formality. Assessing all judges will last many years. At least 7.000 judges are required to undergo an assessment consisting of 4 parts. Whilst Larysa is still paid a salary she is not allowed to be an active trial judge as long as she has not completed all parts of the assessment. Nevertheless she has to turn up at her office every day. Whilst there are other judges in a similar situation Larysa Holnyk’s case stands out for other reasons.

She told us the following story:
In 2014 the president of her court allocated Larysa a case concerning a potential conflict of interest. In a vote on land distribution, the Mayor of Poltava had not mentioned his family ties with the interested party. The law requires that a  suspect of such a crime must appear in court in person. It did not take long before the Mayor’s representative tried to contact Larysa in an effort to settle the matter ‘amicably’. Alas, this is very common practice in Ukraine. She managed to avoid him and instead set the dates for the hearing. The defendant kept finding excuses to have the hearings postponed e.g. work related travel or sudden illness, in apparent attempts to extend the procedure beyond the statute of limitations. Once again but more emphatically, Larysa received an offer on behalf of the Mayor to settle the case out of court. This time Larysa secretly recorded the conversation on her cell phone. Not only did Larysa refuse the offer in a light-hearted tone, she also reported the Mayor and his representative for attempted bribery.

Continue reading Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

Kort verslag ICJ-conferentie Guatemala 25 en 26 oktober 2018

Op 25 en 26 oktober 2018 vond in Guatemala Stad een conferentie plaats over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Centraal-Amerika. De conferentie was georganiseerd door de ICJ (International Commission of Jurists dan wel Comisión Internacional de Juristas), die ook in Guatemala een kantoor heeft, geleid door Ramón Cadena. Aan de conferentie namen deel rechters uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua, als ook een aantal advocaten en NGO’s. Ook Rechters voor Rechters was uitgenodigd om een inleiding te geven over de situatie in Europa. Tijdens de conferentie werden de resultaten van de eerste fase van een project ter versterking van de rechtsstaat in Guatemala gepresenteerd. Dit project is voornamelijk gefinancierd door Noorwegen. Aan de hand van een aantal inleidingen van rechters uit de Centraal-Amerikaanse landen en uit Europa (Duitsland, Spanje, Noorwegen en Nederland) discussieerden de deelnemers vervolgens over hun zorgen over de situatie van de rechtsstaat en over mogelijkheden om die situatie te verbeteren. Een eerste stap daartoe is een nauwere samenwerking tussen de verschillende Centraal-Amerikaanse rechtersverenigingen en het opstellen van een actieprogramma. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren een goede selectie, training en evaluatie van rechters, een echt onafhankelijke raad voor de rechtspraak en verbetering van de voorlichting aan en de communicatie met de samenleving. Prioriteit heeft de veiligheidssituatie van rechters en het ontbreken van respect in de politiek en de media voor de rechterlijke onafhankelijkheid.

Aanwezig was onder andere de ons welbekende rechter Guillermo Lopez Lone uit Honduras, die in 2010 ontslagen was vanwege zijn deelname aan een betoging tegen de afzetting van president Zelaya, maar die nu na vele jaren weer in functie is dankzij het arrest van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens van 5 oktober 2015 (zie de eerdere berichtgeving op onze site over deze zaak). Veel indruk maakte ook de lezing over de dramatische situatie in Turkije van een voormalige Turkse magistraat die elders asiel heeft gekregen en met wie Rechters voor Rechters al eerder contact heeft gehad.

Onze collega’s in Centraal-Amerika doen hun werk in zeer moeilijke politieke en economische omstandigheden. Hun niet aflatend engagement om verbetering te bewerkstelligen verdient ons respect en steun.

Bart van Lierop

Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk

Op 20 oktober 2018 sprak Rechters voor Rechters in Kiev met Larysa Holnyk. Zij is rechter in Poltava, een Oekraïense provinciestad.
In Oekraïne moeten alle rechters in het kader van de corruptiebestrijding, waartoe het land zich heeft gecommitteerd in het Europees Associatieverdrag, een zogenoemde kwalificatie-evaluatie ondergaan. Hierin wordt beoordeeld of zij voldoen aan criteria van vakmanschap en integriteit. Voor Larysa valt deze toetsing samen met de omzetting van haar tijdelijke aanstelling (vijf jaren) tot een voor het leven, normaal niet veel meer dan een formaliteit. De kwalificatie evaluatie van de gehele zittende magistratuur neemt jaren in beslag. Maar liefst 7.000 rechters moeten de test, die uit vier stappen bestaat, ondergaan. Zolang Larysa niet alle stappen heeft doorlopen, ontvangt zij salaris maar mag zij geen zittingen doen. Wel wordt zij geacht iedere dag op haar werk te verschijnen. Er zijn meer rechters die in dezelfde positie verkeren. Dat zij de laatste jaren veel in de publiciteit is gekomen, heeft dan ook een andere achtergrond.

Zij vertelde ons het volgende verhaal:
In 2014 krijgt Larysa van haar president een zaak toebedeeld waarin de burgemeester van Poltava wordt verdacht van belangenverstrengeling: hij verzuimt bij een besluit over uitgifte van land zijn familierelatie tot de betrokkene te vermelden. Het is een vergrijp waarvoor de wet voorschrijft dat de verdachte in persoon verschijnt. Algauw zoekt de zaakwaarnemer van de burgemeester contact met Larysa om de zaak ‘in der minne’ te schikken, een helaas maar al te veel voorkomende praktijk in Oekraïne. Zij weet hem te ontlopen en laat de zaak op zitting komen. Steeds vindt de verdachte een reden om de behandeling aan te laten houden: een dienstreis, plotseling opkomende ziekte, en rekt de zaak zo tot over de wettelijke verjaringstermijn heen. Het artikel dat de verjaring regelt, bevat echter ook de bepaling dat gedragingen van de verdachte de verjaring kunnen stuiten. Opnieuw krijgt Larysa namens de burgemeester het aanbod, nu wat dwingender, om de zaak buiten de rechtszaal af te doen. Larysa kan ditmaal het gesprek niet ontlopen, maar maakt heimelijk opnamen met haar mobiele telefoon. Larysa wijst in het gesprek het aanbod wat lacherig af. En niet alleen dat, maar zij doet aangifte tegen de burgemeester en zijn zaakwaarnemer wegens poging tot omkoping. Vanaf dat moment verandert Larysa‘s leven ingrijpend. De president van haar gerecht is verbolgen over haar halsstarrigheid om een vonnis te willen schrijven; de zaak is immers verjaard. Er wordt een reeks aangiften gedaan tegen haar en haar man waarvan de meeste door het openbaar ministerie wegens gebrek aan bewijs worden opgelegd. Sommige wachten nog op een vervolgingsbeslissing. In november 2017 worden zij en haar man midden op straat in elkaar geslagen door twee jongen mannen met stokken. Zij vermoedt connecties met de burgemeester, maar kan die niet hardmaken. De verdachten worden nooit gevonden. Continue reading Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk

Poolse Grondwet vertaald in het Nederlands

Er is nu een Nederlandse vertaling beschikbaar van de Poolse Grondwet van 1997. Daaraan ontstond behoefte omdat ook buiten Polen deze Grondwet de laatste jaren om diverse redenen in de belangstelling is gekomen, waarop ook op deze website herhaaldelijk is ingegaan. Deze vertaling maakt het nu ook voor Nederlandse rechters en andere belangstellenden hopelijk iets gemakkelijker de politieke ontwikkelingen rondom het functioneren van de rechtspraak in Polen te volgen. Centrale onderwerpen zijn in dit verband de machtenscheiding en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de benoeming van de rechters, de positie van het Hooggerechtshof en het Constitutionele Tribunaal, kortom: de inhoud van het begrip rechtsstaat. Er lopen hierover nu procedures voor het Hof in Luxemburg en het EHRM en het gaat daarbij dikwijls ook om de tekst van de Poolse Grondwet, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, van de bepalingen in Hoofdstuk VIII (Gerechten en Tribunalen).

De vertaling, van de hand van Jaap Houtappel en Paul Meijknecht, wordt in een Voorwoord voorafgegaan door een kort overzicht van eerdere versies van Poolse Grondwetten (Constituties) sinds 1791 en enkele achtergronden daarvan. De Stichting Rechters voor Rechters heeft de drukkosten gefinancierd.

De pdf-versie is hier te bekijken. Er is voor geïnteresseerden ook nog een klein aantal papieren exemplaren beschikbaar. Stuurt u dan een e-mail aan [info@rechtersvoorrechters.nl].

Neslihan Ekinci: dismissed Turkish judge in solitary confinement

Since the coup attempt of July 15th 2016, at least 4.463 judges and prosecutors have been dismissed. Neslihan Ekinci was the first female general secretary of the Supreme Board of Judges and Prosecutors (HSYK) in Turkey until July 2016. She was dismissed the day after the coup attempt by the Turkish Government and she was taken into custody on 18th July 2016 and till May 2018 she was kept in solitary confinement, since then she has a cellmate.

Ms Ekinci is suffering from serious mental health problems as a result of her detention. Burak Haylamaz (student of the European Law School at Maastricht University) wrote a paper analysing the situation of former judge Neslihan Ekinci and concludes that her solitary confinement is unlawful and amounts to torture.

Neslihan Ekinci’s case has attracted attention from all over the world, including from Amnesty International. Click here to watch a clip about Neslihan Ekinci.

Europese Commissie legt destructie Hooggerechtshof voor aan het Europees Gerechtshof in Luxemburg

Op 24 september 2018, slechts enige dagen later dan aanvankelijk verwacht, heeft de Commissie aan het Hof in Luxemburg unaniem alsnog verzocht zich uit te spreken over de vraag of de recente wijzigingen in de wettelijke regels betreffende het Poolse Hooggerechtshof te rijmen zijn met Europees recht. Volgens de Commissie is dat niet het geval. Het vragen van een uitspraak hierover gaat vergezeld van het verzoek om zo spoedig mogelijk voorlopige voorzieningen te treffen, teneinde de al aan de gang zijnde uitvoering van de gewraakte regeling onmiddellijk op te schorten c.q. ongedaan te maken tot het moment van de definitieve uitspraak van het Hof, die een aantal maanden op zich zal laten wachten.

De vertraging van enkele dagen was het gevolg van een contact tussen premier Morawiecki en Commissievoorzitter Juncker, nadat de premier nog vlak voor de Commissievergadering van 20 september 2018 preses mevr. Gersdorf had benaderd met de al dan niet serieuze bedoeling om op het laatste moment nog een oplossing in het lopende geschil tussen tussen de Poolse regering en de Commissie te vinden. Dit contact heeft blijkbaar dus tot niets geleid.

Continue reading Europese Commissie legt destructie Hooggerechtshof voor aan het Europees Gerechtshof in Luxemburg