Update met betrekking tot Turkije

Vrienden van Rechters voor Rechters,

Op 18 juli jongstleden stuurden wij u een nieuwsbericht betreffende de recente gebeurtenissen in Turkije. De ontwikkelingen zijn uiterst zorgelijk en volgen elkaar snel op. Houdt u vooral ook onze twitteraccount in de gaten voor de meest recente berichten (@Judges4J, maar de tweets zijn ook op onze website na te lezen). Hierbij een korte update, waarbij wij ons baseren op berichten en contacten die we met Turkse collega’s in en buiten Turkije hebben.

Sinds 20 juli 2016 is in Turkije de noodtoestand van kracht.

Alle rechters en officieren van justitie die beweerdelijk een link hebben met de Gülen-beweging – 3.049 in totaal – zijn zonder disciplinair onderzoek geschorst en een groot aantal (thans reeds zo’n 2.200) van hen is gearresteerd op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Een klein aantal is onder voorwaarden (waaronder in ieder geval een (uit)reisverbod) geschorst.

Aan gearresteerde rechters en officieren van justitie kan de toegang tot een advocaat door justitie worden ontzegd. De staat heeft ‘court appointed defence lawyers’ geregeld en zij zijn aanwezig Vlag Turkijegeweest bij de voorgeleidingen. De gesprekken tussen de verdachten en hun advocaten worden opgenomen. Een flink aantal advocaten heeft zich inmiddels teruggetrokken uit angst voor het regime, aangezien er nu ook een groot onderzoek plaatsvindt (inclusief bijbehorende arrestaties) tegen advocaten door het hele land.

Bezoek- en belrechten voor de gedetineerden zijn sterk ingeperkt.

Er zit een ‘confidentiality order’ op alle zaken, dat wil zeggen dat er geen informatie en geen enkel document over deze specifieke procedures tegen de magistraten openbaar mag worden gemaakt.

Eind vorige week is bekend geworden dat van alle rechters en officieren van justitie waartegen een onderzoek loopt, alle bezittingen worden geconfisqueerd. Tijdens de schorsing wordt aan de betrokken magistraten niet twee derde maar slechts de helft van hun normale salaris doorbetaald nu er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hen loopt. Tijdens de schorsing mogen zij geen andere baan aannemen. In de wet op de noodtoestand is een bepaling opgenomen op basis waarvan deze magistraten bij wijze van uitzondering ook zonder disciplinaire procedure kunnen worden ontslagen door de Turkse High Judicial Council of Judges and Prosecutors (HSYK). Als inderdaad voor die weg zou worden gekozen dan stopt elke doorbetaling van loon en kan ook geen aanspraak worden gemaakt op sociale voorzieningen.

Uit gesprekken die Amnesty-onderzoekers voerden met advocaten, dokters en een persoon die in een detentiecentrum werkt, komt een schokkend en eenduidig beeld naar voren van mishandeling en marteling in verschillende detentiecentra in het land.

De onafhankelijke Turkse magistratenvereniging YARSAV waar wij als Rechters voor Rechters veel contact mee hadden, is opgeheven.

De aan de AKP gerelateerde magistratenvereniging YBD (Association of Judicial Unity) is officieel nu de enige nog bestaande magistratenvereniging.

Uiteraard hebben wij bij onze contacten bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, internationale organisaties zoals de Raad van Europa en het Europees Parlement onze grote zorg uitgesproken over wat er gaande is in Turkije en hen opgeroepen onder andere de grootschalige schending van rechterlijke onafhankelijkheid scherp te veroordelen.

Op 20 juli 2016 zond Rechters voor Rechters u een link door voor het ondertekenen van een petitie die zal worden aangeboden aan de Raad van Europa. Inmiddels staat de teller op 7.120 handtekeningen. Wij willen u nogmaals wijzen op deze petitie (http://tinyurl.com/zkfa5d2).

Op 27 juli 2016 heeft Rechters voor Rechters tezamen met de drie andere Europese rechtersverenigingen een platform opgericht getiteld “Judges for an Independent Judiciary in Turkey”. Door het bundelen van de krachten hopen we effectiever op te treden en onze stem beter te kunnen laten horen. Momenteel wordt bekeken welke acties op korte termijn plaats dienen te vinden. Bij de relevante (Europese/internationale) autoriteiten zal worden aangedrongen op het sturen van onafhankelijke waarnemersmissies naar Turkije. Het platform zal binnen afzienbare tijd publiekelijk worden gepresenteerd.

Uiteraard richt onze zorg zich met name op collega’s die uit hun ambt zijn gezet en zijn gearresteerd. We hebben onze Europese partners echter ook gewezen op de zeer lastige situatie van collega’s die nog in Turkije aan het werk zijn en bij wie de rechterlijke onafhankelijkheid rechtstreeks in het geding is, in het bijzonder in het geval dat zij bij de berechting van hun vroegere collega’s worden betrokken.

Tamara Trotman
Voorzitter