ANBI

1. Inleiding

Rechters voor Rechters (RR) is een onafhankelijke Nederlandse stichting met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN 807034083. De Engelse naam van de stichting is Judges for Judges (J4J). De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is als volgt bereikbaar:

Stichting Rechters voor Rechters
Postbus 95959
2509 CZ Den Haag

Telefoon: +31(0)6 – 256 565 82 | +31(0)6 – 256 565 59
Email: mailto:info@rechtersvoorrechters.nl
Website: rechtersvoorrechters.nl | judges4judges.nl
Twitter: twitter.com/judges4j

RR is in 1999 opgericht door mr. Bert van Delden, oud-rechter en oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Sedertdien heeft RR een aantal keer actie ondernomen. In november 2009 is een nieuw bestuur gevormd onder voorzitterschap van Gerritjan van Oven. RR is vanaf dat moment in toenemende mate actief betrokken bij situaties van collega-rechters in een groeiend aantal landen en stelt misstanden daarbij aan de kaak. Tamara Trotman volgde in 2013 Gerritjan van Oven op als voorzitter.

 

2. Het doel van Rechters voor Rechters 

RR zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening. Het kan hierbij met name gaan om (vermoedelijke) schending van de onafhankelijkheid van deze rechters in hun beroepsuitoefening en beperking van de vrijheid van meningsuiting van rechters. RR hanteert als uitgangspunten voor haar werk de Basic Principles on the Independence of the Judiciary van de Verenigde Naties en andere internationale codes met betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters.

Klik hier voor de statuten van RR.

 

3. Werkwijze van Rechters voor Rechters

De door RR verleende ondersteuning is vooral immaterieel van aard. Wanneer de stichting erop wordt geattendeerd dat een rechter in problemen is of dreigt te komen, wordt direct of indirect contact met hem of haar opgenomen. Het gebeurt ook dat rechters zelf contact met de Stichting opnemen. De informatie die wij ontvangen wordt gecheckt. In overleg met de betrokken rechter wordt bezien welke actie van de Stichting kan bijdragen aan het verbeteren van zijn of haar situatie. In een aantal gevallen wordt de publiciteit gezocht, in andere gevallen wordt stille diplomatie bedreven. Waar mogelijk werkt RR samen met lokale rechtersorganisaties en andere relevante NGO’s. In sommige gevallen zal de Stichting contact opnemen met de autoriteiten in het betrokken land, met nationale of Europese parlementaire organen, of zal samenwerking worden gezocht met Nederlandse instanties of internationale organisaties. Ook worden proceswaarnemingsmissies georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van disciplinaire procedures tegen collega-rechters. Daarnaast neemt RR deel aan (de organisatie van) workshops, seminars en conferenties over de positie van bedreigde en belemmerde rechters. De stichting probeert in Nederland zoveel mogelijk geïnteresseerde rechters te betrekken bij haar werk. RR heeft een eigen website en twitteraccount. RR geeft bovendien geregeld nieuwsflitsen en nieuwsbrieven uit waar sympathisanten zich ook op kunnen inschrijven.

 

4. Plannen voor 2016

RR hoopt in 2016 haar internationale netwerk verder uit te bouwen om op die manier waar nodig zo effectief mogelijk te kunnen interveniëren. Daar waar nodig zal RR proceswaarnemers sturen in situaties waarbij rechters in het buitenland vanwege hun beroepsuitoefening worden vervolgd. Naar het zich laat aanzien zal dat in o.a. Turkije het geval zijn. Net als in 2012 en 2014 zal worden deelgenomen aan de Colombia Caravana. Met de rechters met wie al contacten bestaan (hetgeen blijkt uit de landenoverzichten op de website) zal contact blijven worden onderhouden. Zoals ook in 2014 en 2015 het geval was, leiden die contacten tot acties die gedurende het jaar zullen worden ondernomen. Ook het onderhouden van contact met organisaties als de ICJ, Medel en de Speciale Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten van de VN levert stof voor werkzaamheden door RR. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen zal in 2016 een actief sponsoringsbeleid onder Nederlandse rechters worden gevoerd.

 

5. Organisatie-structuur

Rechters voor Rechters is een stichting en kent dus geen leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Tamara Trotman, voorzitter (Gerechtshof Den Haag)
  • Jolien Schukking, secretaris (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Gerrard Boot, penningmeester (Gerechtshof Amsterdam)
  • Ybo Buruma, bestuurslid (Hoge Raad)
  • Evert van der Molen, bestuurslid (Rechtbank Den Haag)
  • Esther de Rooij, bestuurslid (Rechtbank Amsterdam)
  • Secretariële ondersteuning wordt verleend door Vera Willemsen en Shakila Mangal (Gerechtshof Den Haag). 
  • Rianne Brits (Gerechtshof Den Haag) en Maartje Mohring (Hoge Raad) beheren de website en de twitter-account.

 

6. Financiële verantwoording

De vermogenspositie van RR is vanaf 2012 (per 1 januari van ieder jaar) als volgt:

2012          €  8.456,50
2013          € 17.299,09
2014          € 19.287,93
2015          € 16.569,21
2016          € 13.426,51

Vanaf de ‘doorstart’ in 2009 zijn de inkomsten van RR toegenomen. Het aantal activiteiten van de stichting groeide ook. In 2014 werd een relatief groot aantal buitenlandse processen bijgewoond, evenals in 2015. Het is de bedoeling daarmee in 2016 door te gaan, maar dan zullen er extra inkomsten moeten worden verworven. RR is er van overtuigd dat daarvoor onder de potentiële sponsoren, te weten Nederlandse rechters, voldoende animo aanwezig is. De inzet is daarmee gericht op het gelijk houden of uitbreiden van de activiteiten, maar het daarmee ook in overeenstemming brengen van de inkomsten.

Inkomsten en uitgaven over 2015 bedroegen afgerond als volgt

 Inkomsten (individuele giften) € 3.630
 Uitgaven
 Administratie (verzekeringen, porti, postbus, website)  € 960
 Proceswaarnemingen  € 4.480
 Bezoek organisaties (VN, ICJ, Medel)  € 400
 Diversen (kosten vertaling, drukwerk)  € 1.000
 Totaal  € 5.880
 Ten laste van reserves  € 2.250


Begroting 2016

 Inkomsten                                                                        € 6.000
 Uitgaven
 Administratie  € 1.000
 Proceswaarnemingen  € 4.000
 Bezoek organisaties  € 500
 Diversen  € 500
 Totaal  € 6.000


Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van RR verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding. 


Onkostenvergoeding

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van RR op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.

Voor het overige worden de werkzaamheden van RR verricht door vrijwilligers, die onbezoldigd vele uren per jaar aan de verschillende stichtingsactiviteiten besteden.

 

7. Bijlagen